Om hbtq-mottagningen

Kort om min yrkesbakgrund :
Utexaminerad psykolog 1998 vid Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet.
Psykodynamisk inriktning.
Legitimerad psykolog 2001 efter att ha gjort PTP-tjänst (praktisk psykologtjänstgöring) inom psykiatrin i Borås.
Grundkurs i sexologi.
Arbetat som personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan 2002-2011.
Arbetar f.n. deltid som volontärsamordnare, samtidigt som jag driver mottagningen.

Varför startade jag hbtq-mottagningen.se
Anledningen är att jag är genuint intresserad av frågor, tankar och känslor som handlar om att leva utanför den heterosexuella normen. Tanken är att du som klient skall vara trygg med att bli bemött utan fördomar och förutfattade meningar. Att du skall kunna vända dig till en psykolog som inte utgår från ett heteronormativt synsätt.

Några exempel på frågor du kan ha när du tar kontakt:

”Komma ut-processen”
Tankar och känslor kring det. Kanske rädslor för andras reaktioner. Funderingar över vad andra ska tycka om dig? Hur kommer det här att påverka ditt liv, din familj och släkt? Vem ska du börja att berätta för? Hur ska du berätta?

Komma ut-processen är något som ständigt återkommer. När du t.ex. byter skola eller arbete, träffar nya människor ställs du igen inför frågan om att komma ut.
Rädsla och oro för andras reaktioner kan hålla dig kvar i garderoben länge. Göra att du förnekar och förtrycker den identitet som behöver både luft, ljus och utrymme för att kunna växa och utvecklas.

Relationer
Att leva i en relation har sina utmaningar, större eller mindre, i olika faser av livet. När det känns besvärligt kan en möjlighet vara att tala med någon utomstående. Någon som har distans och kan se relationen i ett annat ljus än det egna. Hjälp att fundera över hur du/ni vill göra, stanna kvar och jobba för att relationen skall bestå eller kanske det motsatta.

Föräldraskap
Regnbågsfamiljerna är här och har varit det sedan länge. Alla familjer är olika. Vardagen lever och frodas, ibland flyter allt på bekymmersfritt och smidigt. Ibland är det tuffare. Kanske ser du/ni olika på hur man vill utöva sitt föräldraskap? Hur hantera eventuellt flerföräldraskap?

Könsidentitet
Hur är det att leva i ett biologiskt kön som inte stämmer överens med ens upplevda kön? Några uttrycker det som att vara fångad i fel kropp. Ibland har denna upplevelse funnits redan från tidig ålder medan andra har kommit fram till den senare i livet. Hur kan eller vill en hantera detta? Kanske inleda en utredning för en könsbekräftande behandling eller leva i det kön en blivit tilldelad vid födseln men känna frihet att uttrycka sig på det sätt en själv vill. Att få stöd och en samtalsmöjlighet med någon utomstående kan vara ett första steg, men också under utredningsskedet och tiden därefter.

Queer – att få definiera sig själv
Vad är det att vara kvinna? Vad är det att vara man? Måste en inordna sig under dessa kategorier? Vad innebär det om en väljer att definiera sig bortom dessa kategorier? Vilka återverkningar får det för en själv att bemötas av en omgivning som kanske har svårt att förstå? Möjligheter att tala om detta kan vara en anledning att ta kontakt.

Angående min teoretiska inriktning
Min psykologiska hemvist är grundad i det som brukar kallas den psykodynamiska skolan. I mina termer betyder det att att uppväxtvillkoren påverkar oss alla och grundlägger mönster för hur vi i vuxen ålder hanterar livet. På olika sätt. Detta i sin tur påverkar hur du ser på dig själv och hur omgivning ser på dig och hur du i din tur tolkar din omgivning. Det finns saker vi alla bär med oss. Ryggsäckar som behöver packas om och där du också kan hitta saker som bara hänger med av gammal vana.

Min värdegrund och psykoterapeutiska metod
Som psykolog och människa eftersträvar jag att vara lyhörd och empatisk. Jag tror på alla människors lika värde och har en humanistisk människosyn.

Tillsammans gör vi upp en plan för vad samtalen ska handla om. Efter en tid följer vi upp och utvärderar. Därefter tar vi beslut om fortsättning.
Det handlar om att våga tala om det som behövs talas om. Att våga känna efter. Genom samtal med en utomstående person får du distans och möjligheter att se och hantera saker på ett annat sätt. Du blir mer medveten om hur och varför du reagerar som du gör. Det ger möjligheter att frigöra dig från invanda mönster och kunna gå vidare. Självkänslan stärks och du kan ta mer självständiga beslut.
Att få stöd och förståelse är naturligtvis en självklarhet i det psykoterapeutiska arbetet.